Bispebrevet avlest som eteropptegnelse  

En artikkel av Sverre Avnskog

Knapt noe emne vedrørende Vandrer mod Lyset! har vært gjenstand for så omfattende diskusjoner som det såkalte Bispebrevet, som Johanne Agerkov sendte ut til Danmarks bisper i 1938. Johanne Agerskov var selv overbevist om at Bispebrevet var diktert henne av en av lysets ånder, på samme måte som med de andre, av hennes mann, utgitte verker. Jeg hører til dem som finner Bispebrevets innhold av en fundamental annerledes karakter enn "De tre gyldne frugter", og har tidligere gjort rede for det i flere artikler, som også finnes publisert på dette nettsted. Jeg vil igjen meget kraftig understreke at mine synspunkter om Bispebrevet på ingen måte skal tas som noen kritikk av Johanne Agerskov. Hun var kun et menneske, som alle oss andre, om enn hun hadde noen helt usedvanlige evner som medium - i det hun helt og holdent kunne stenge av for sine egne tanker, og motta de oversanselige budskaper som ble inngitt henne gjennom intuitiv tankeinspirasjon. Men ingen mennesker er ufeilbarlige - det vet vi fra VmL at selv ikke Jesus var, og ingen ville vel finne på å kritisere ham for at han noen ganger ble overmannet av mørkets makt. Før sin omvendelse rakk Ardor å designe eteropptegnelser for flere århundrer fremover, og flere av de inkarnerte eldste kunne fremdeles forlate sine legemer i søvnfrigjort tilstand og utgi seg for å være budbringere for lyset, da Johanne Agerskov ble kontaktet fra oversanselig side i 1938. Og jeg går ut fra at ingen som kjenner VmL på fullt alvor tror at de eldste ikke var ute etter å legge ut "snubletråder" for Johanne Agerskov?

Den ene halvdelen av dualparet var borte - Johanne sto alene igjen!

Bispebrevet og det åpne brevet til noen litteraturkyndige menn er, av de verker som Johanne Agerskov mottok ad inspiratorisk vei, de eneste som ikke har Michael Agerskov som utgiver. For meg er dette et vesentlig poeng. Det var gjennom samarbeidet mellom en mann og en kvinne, at "De tre gyldne frukter" ble til, Johanne som mediet, Michael som utgiveren, analogt til tanken og viljen, den kvinnelige og den mannlige urkraft. Etter at Michael døde i 1933, sto Johanne alene igjen. Det vil si, hun hadde noen helt andre samarbeidspartnere i 1938. Følgebrevet som ble utsendt sammen med Bispebrevet, var undertegnet av Johannes datter, Inger Agerskov, Knud Brønnum og Sigurd Holmer-Hansen, alle medlemmer av bestyrelsen i "Selskabet til "Vandrer mod Lyset"s udbredelse.". Den ene halvdelen av dualparet manglet, og i mine øyne betyr det at den kvalitetssikring, som samarbeidet mellom Michael og Johanne innebar, den fantes ikke lengre. Jeg betrakter derfor Bispebrevet, i likhet med mange av Johanne Agerskovs brev utgitt i copibøkene, samt f eks arkitekt Knud Brønnums anklageskrift mot den danske kirken, som de angjeldende personenes rent menneskelige tanker, iblandet tankepåvirkning fra mørket, slik vi alle som mennesker er påvirket av mørket. Stemningen og budskapet i noen av disse skriftene er totalt vesensforskjellig fra den vi finner i Vandrer mod Lyset! med tilhørende verker.Og jeg vil igjen på det kraftigste understreke, at dette på ingen måte er noen anklage mot Johanne Agerskov. Hennes oppgave var å være medium for å bringe lysets sannheter til jorden, og i dette arbeidet lyktes hun til det fullkomne. Men utover dette hadde hun, såvidt jeg kan forstå, ingen spesielle evner, og hun betraktet seg ikke selv som videre talentfull som forfatter, tvert imot skrev hun i et av sine brev i en av copibøkene, at hun hadde vanskelig for å formulere seg. Etter at "De tre gyldne frukter" var blitt til virkelighet, var i realiteten Johanne Agerskovs store oppgave på det nærmeste avsluttet. Hun fikk riktignok hjelp også senere, til å besvare brev og andre henvendelser, men som medium var hennes arbeid tilendebragt. Etter dette levde hun resten av sitt liv som mennesket Johanne Agerskov, med de utfordringer, valgsituasjoner og muligheter til å feile eller ikke feile, som ethvert annet menneske har.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfatteren av Bispebrevet har "hentet" brevet ut fra en eteropptegnelse!

Da Ardor fremdeles var mørkets slave, forsøkte han på alle mulige måter å gjøre sitt eget Gudsbilde gjeldene i menneskenes bevissthet. Den hevngjerrige, ukjærlige "Gud", som truet sine skapninger med evig fortapelse og tilintetgjørelse var fullt ut mørkets skaperverk, som intet har med den virkelige allkjærlige Gud å gjøre. Og vi må også huske på at dette var en oppfatning av Gud, som Ardor selv var fullt ut overbevist om, og ikke noe han bevisst hadde uttenkt for å føre menneskene bak lyset - det er dette gudsbilde mørket skaper hos enhver den som mister forbindelsen til lyset. Foruten at dette Ardors Gudsbilde var "lagret" i selve jordens aura, da Ardor var vendt tilbake til Gud, hadde det også sine bevisste forkjempere i de gjenværende eldste, som hele tiden fant næring i Ardors eteropptegnelser, frivillig eller ufrivillig, sannsynligvis var de under så sterk påvirkning av Ardors eteropptegnelser, at de var "tvunget" til å handle som de gjorde. Ardors gudsbilde vil også selvfølgelig være innebygget i alle av Ardor uttenkte eteropptegnelser - de vil alle ha som underliggende premiss, at de eldstes mørkeverden er den eneste verden.

Det var gjennom noen meget personlige opplevelser våren 2005 det gikk opp for meg, at også Bispebrevet er "hentet ut" fra en eteropptegnelse. Gjennom å studere meget nøye de ulike formuleringer i Bispebrevet, vil det etter hvert tegne seg et bilde av en gudsoppfatning som er sterkt infisert av mørkets logikk og tankegang. Man vil finne svartmaling, dommedagstanker, trusler, forsøk på utpresning, stigmatisring, å binde den frie vilje - og alt dette er fenomener som hører hjemme i mørket. Men det begynte, gjennom noen hardt tilkjempede livserfaringer, å demre for meg, ved å studere noen særdeles påtagelige adferdsmønstre, at denne eteropptegnelsen er meget kraftig virkende den dag i dag. Og gjennom å studere de ulike tekstavsnittene i Bispebrevet, vil man kunne avlese en logikk, som gjør seg utslag i spesielle måter å resonnere på og handle på hos de mennesker som er rammet av eteropptegnelsen. I det følgende vil jeg gå gjennom ulike deler av teksten i Bispebrevet, analysere den bakenforliggende tankelogikken i teksten, og påvise hva slags oppfatninger og reaksjonsmønstre du vil finne hos den som befinner seg i eteropptegnelsens makt. Noen vil sikkert si at det her begir meg ut på, er utslag av en selvovervurdering av dimensjoner, og mange vil helt sikkert finne det jeg skriver særdeles subjektivt - og ja, det innrømmer jeg at det er - subjektivt, altså. Om det kan være noe i det jeg har observert, må enhver avgjøre for seg selv - intuisjon eller klarsyn er ingen eksakt vitenskap, men må vurderes med et skarpt øye.

Eteropptegnelsens mål: å gjøre Danmark uegnet til å motta Vandrer mot Lyset!

Som Ardor forteller i innledningen til sin beretning i VmL, så er ordet av jordisk opprinnelse - men tanken er av lyset. Bak alt det som uttrykkes i et av de jordiske språk, ligger det derfor en tanke - så også med Bispebrevet. Og la oss like godt gå rett på sak, og avlese det som er selve hovedformålet med den eteropptegnelsen som Bispebrevsforfatteren har latt seg inspirere av. Vi finner det uttrykt i følgende avsnitt:

"Ja, vælg nu den rette Vej! Thi har I ikke inden for den Frist, vor Fader har givet eder, udrettet det, som Han har paalagt eder, eller vender I eder fra Ham og fra Hans Bøn om Hjælp, da vil Han ikke oftere kalde paa det danske Folk, thi da har I - Folkets kirkelige Repræsentanter - vist eder uværdige til Hans Tillid. Muligvis kan vor Fader da ad andre Veje, f. Eks. gennem Oversættelser til andre Sprog faa sit Budskab frem i Verden, men da staar I med Skammen, dér hvor I kunde have staaet med Hæder! Og vor Fader vil da aandelig talt - over eders hoveder skrive et lysende, flammende: Mene Tekel! Vejet og fundet for let!! "

I dette lille utdraget fra avslutningen av Bispebrevet finner vi en hel rekke tankebudskaper gjemt. Jeg skal komme tilbake til dem alle i tur og orden. Men det som først og fremst kommer til uttrykk i dette avsnittet, er at selve hovedformålet med den eteropptegnelsen som Bispebrevet bygger på, er å gjøre Danmark uegnet til å være det land hvor Vandrer mod Lyset! vil slå gjennom. Forfatterens budskap, som fremsettes i form av trusler og utpressing, og som er rettet mot de yngste, som av Gud var inkarnert i Danmark, er at de ved sin unnlatelsessynd vil gjøre at "Gud" vender det danske folk ryggen. "Gud" truer altså sine egne medhjelpere med at dersom de ikke utfører hans vilje, så vil Han ramme hele det danske folk - de vil ikke flere ganger bli kalt på. Og her har forfatteren direkte avlest eteropptegnelsens hovedhensikt, for nøyaktig dette har vært Ardors mål med å designe dettopp denne eteropptegnelsen, som hviler over Danmark: Han ville gjøre Danmark uegnet til å motta Vandrer mot Lyset!

Men i det siterte avsnitt, skjuler det seg også et gudsbilde, som det kan være nyttig å gå nærmere inn på. Jeg setter opp punktvis, hvordan mørkets gudsbilde kommer til uttrykk, ved å omformulere det omtalte avsnittet noe, uten å forandre meningsinnholdet: 

1. Når en av de yngste feiler, er det i Guds øyne skammelig.

2. Den av Guds utsendinger som feiler, er ikke lenger verdig Guds tillit.

3. En lysets ånd som mislykkes i sitt oppdrag, blir stigmatisert og brennmerket av Gud.

4. Gud setter frister for når en god gjerning kan utføres - overgår man Guds frister, er man uverdig.

Her har vi mørkets "Gud" - den utålmodige, humørsyke, urettferdige og straffende Gud. Og den person som er under tankeinnflytelse av Bispebrevsforbannelsen, vil uten selv å være klar over det, tilegne seg dette gudsbilde, og begynne å betrakte sine medmennesker i det samme perspektiv. Og er han/hun et menneske med autoritet overfor andre, i kraft av å være åndelig lærer, veileder eller på annen måte innehar en posisjon som andre har respekt for, så vil vedkommende så og si umerkelig utvikle disse egenskapene hos seg selv - han vil bli en person som lett vil komme til å stigmatiserer andre, som truer med overdrevne konsekvenser av andres handlinger eller mangel på handling, som truer med tap av tillit og bevisst spiller på andres følelse av skam - nøyaktig etter det forbilde som Ardor har skapt i eteropptegnelsen. Og vi kan observere nøyaktig det samme fenomen, ikke bare hos åndelige lederfigurer -  men også hos foreldre, som utsetter sine barn for den samme form for logikk.

De som betrakter seg selv som elever, som de som skal lære å leve sine liv etter "Guds" ønsker, vil også begynne å betrakte seg selv i det samme perspektivet. De vil begynne å frykte at de vil miste sin åndelige lærers tillit, de vil frykte å vise seg uverdige, de vil skamme seg når de har feilet, og de vil være livende redde for ikke å gjøre de rette valg til rett tid, og verst av alt - de vil meget lett komme til å akseptere at det finnes lederskikkelser som ser bedre enn dem selv hva som er riktig å gjøre for dem i deres eget liv. De vil overlate til den "opplyste" å vurdere om deres handlinger er riktige eller gale. Kort sagt - denne formørkede logikk vil virke splittende - den har som mål å splitte oss i opplyste og uopplyste, og splitte mennesket fra sin egen samvittighet og i siste ende også fra Gud, og sette et menneske i Guds sted - "guruen" som vet alt og ser alt. Hos grupper av mennesker som er under sterk innflytelse av Bispebrevsforbannelsen, vil dette fenomenet være meget sterkt fremtredende. I stedet for å spørre Gud og sin samvittighet, vil "elevene" lett komme til å spørre sin "leder" til råds i både store og små spørsmål, og de vil sakte men sikkert, og ganske umerkelig for dem selv, mer og mer miste kontakten til sin egen samvittighet, og bli mer og mer uselvstendig. Lederen på sin side, vil i fullt alvor begynne å tro på at han er Guds forlengede arm på jorden, som skal gi de svar til sine disipler, som han tror Gud ville ha gitt. Hans budskap vil etter hvert bli mer og mer tydelig. Ikke: "Spør Gud til råds og lytt til din samvittighet", men: "Spør meg til råds og gjør så det jeg sier er best for deg". En slik leder vil heller ikke unnslå seg fra å komme med trusler og sterkt overdrevne utmalinger om konsekvensene av å "svikte", for på den måten å presse igjennom det han foregir å være Guds vilje, og som i hans egne øyne er likelydende med hans egen vilje, for han er jo i Guds sted på jorden! Fellesskapet vil få fler og fler likhetstrekk med den eteropptegnelsen det er under påvirkning av. Og bryter man ut av en slik menighet, vil eteropptegnelsen også fullbyrdes på det området: Da er man totalt utenfor. Man blir med ett en ikke-eksisterende person for samtlige medlemmer av fellesskapet.

Kunne Gud ha truet Jesus til å huske sitt løfte om å be for Ardor?

Vedkommende som har forfattet Bispebrevet avslører på en rekke punkter at han mangler virkelig innsikt i lysets lover. I VmL er det inngående beskrevet hvordan den som har et oppdrag å utføre i lysets tjensete, gjennom en gradvis utvikling når et kulminasjonspunkt, der han gjerne møter en prøvelse, i det Gud stiller ham overfor en lys/mørke-situasjon, der vedkommendes evne til å handle etter lyset vil bli meget avgjørende for hans videre gjerning i den inkarnasjon. Evner ikke vedkommende å følge sin samvittighet i det avgjørende øyeblikk, og handle etter lyset, så er sjansen forspilt, og forsøket gjentas ikke. Dette er selvfølgelig på ingen måte skammelig for den som har feilet i et avgjørende øyeblikk, og vedkommende mister selvfølgelig ikke Guds tillit, eller "brennmerkes" som en som er "veiet og funnet for lett". Slike oppfattelser finnes overhode ikke i lysets verdener, de hører til i mørket. Og når Gud ikke gir vedkommende en "ny sjanse" i den nåværende inkarnasjon, så er selvfølgelig ikke det fordi Gud ikke vil eller ikke ønsker at en av hans utsendinger skal få en ny sjanse til å lykkes - det skyldes lovmessigheter i lyset og mørket. Når en person i et slikt avgjørende øyeblikk i livet, der han med full oppbakning fra lyset, kan utføre en stor "lyshandling", så vil det rette valg medføre en kraftig forsterket lystilførsel til vedkommende, slik at den første, store "seier" over mørket, vil føre til en så økt åndelig styrke, at vedkommende vil gå fra "seier" til "seier", og personens åndelige styrke og autoritet vil vokse i akselererende tempo. 

Overhører vedkommende derimot samvittighetens stemme i det avgjørende øyeblikk, og handler på impuls fra mørket, så vil det tilta i styrke, og trekkes tettere omkring vedkommende, og hans åndelige utvikling vil oftest stagnere helt i den del av hans personlighet som ble satt på prøve. Mørket har overvunnet ham på det området. Og tragisk nok, vil dette kunne medføre at vedkommende igjen og igjen opplever bitre nederlag for mørket. Men selvfølgelig ikke fordi Gud har mistet tilliten til ham, eller fordi det er noen grunn til å føle skam over å ha blitt overvunnet av mørket - Gud fortsetter selvfølgelig å støtte vedkommende på alle mulige måter. Mørket seirer ikke over oss fordi Gud forlater oss, men fordi vi selv avskjærer oss fra kontakten til den lysstrøm han kontinuerlig lar tilflyte oss. Denne lysstrøm fra Gud stanser aldri, det er kun vår evne til å motta den som kan forandre seg! Men dette forsto ikke de eldste - de var virkelig overbevist om at Gud hadde forlatt dem.

For ytterligere å anskueliggjøre hvor uendelig langt fra virkeligheten Bispebrevet befinner seg, kan vi jo forsøke å tenke oss den situasjonen Jesus befant seg i, da han, uten å vite det, sto overfor Ardor, som forsøkte å inngi ham hovmodige tanker, og Gud i det avgjørende øyeblikket satte Jesus' medlidenhet med de falne på prøve, ved å minne ham på løftet om å be for den som hadde falt aller dypest. Hadde det hjulpet Jesus i denne situasjon, om Gud hadde talt til ham og sagt at han, om han valgte feil, ville være uverdig Guds tillit? Ville det hjulpet Jesus om Gud hadde truet ham med at han for alltid ville bære skammens merke i sin panne - han som feilet - veiet og funnet for lett? Ville det hjulpet Jesus om Gud hadde fortalt ham at han ville vende Jødefolket ryggen dersom Jesus feilet?

Dette er selvfølgelig totalt absurd, og har intet med virkeligheten å gjøre. Og at Gud, noen år senere, igjen skulle "minne" Jesus på hans løfte, som han ikke holdt første gangen, for igjen å forsøke å true ham med skam og fortapelse til å erindre sitt løfte, er selvfølgelig like langt fra virkeligheten. Forfatteren avslører, i sin totalt manglende viten om disse forhold, at han ikke kan være en av de yngste - for de diskarnerte yngste er dette selvfølgeligheter, mens det derimot for de inkarnerte eldste, som hadde mistet forbindelsen til lyset, var en lovmessighet de ikke hadde mulighet til å forstå.

Av de grunner som jeg har beskrevet ovenfor, vare det selvfølgelig helt utenkelig at Gud, etter at den danske kirke ikke tok til seg Vandrer mod Lyset! i 1920, igjen skulle kalle på de danske prester og bisper 18 år senere, og i et skrift, preget av anklager, trusler og skremsler, skulle forsøke å presse dem til å reformere den danske kirke, av frykt for den skam de ellers ville bringe over seg selv, i tillegg til tap av Guds tillit og med et stempel i pannen av å være veiet og funnet for lett. Hva slags reformasjon ville det forresten ha blitt, dersom den var tvunget igjennom av frykt? Selvfølgelig var det de danske bispers forståelse av VmL, og den gjenklang verket skapte i deres hjerter og i deres minne om den allkjærlioge Gud og lysets riker, som skulle være den grunnsten som en vellykket reformasjon skulle ha bygget på. Vi vet det ikke sikkert, men må kunne anta at de som bekledte bipeembedene i 1938, var blant de prestene som fikk tilsendt VmL i 1920 - og da de ikke maktet å beseire mørket i første omgang, så trakk mørket seg ennå tettere om dem, slik at de, når de ikke gjenkjente sannheten i VmL i første omgang, selvfølgelig umulig kunne gjenkjenne den 18 år etter. For den som kjenner lysets og mørkets lover, finnes det derfor intet grunnlag for å forfatte et skrift som Bispebrevet. Et slikt skrift kunne bare ha blitt skapt av et uvitende menneske eller en av de eldste. At en av de yngste skulle forfatte et slikt skrift, så preget av uvitenhet omkring de enkleste kjenngjerniner i lyset, er helt utelukket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slik så det følgebrevet ut, som ble utsendt sammen med bl a Bispebrevet, underskrvet av Inger Agerskov, Knud Brønnum og Sigurd Holmer-Hansen. Etter min mening sier det mye om den stemning av oppgitthet som Johanne Agerskov må ha vært preget av, at hun lot Bispebrevet utgis. Med hennes viten fra VmL burde hun ha visst at en fornyet henvendelse til de danske bisper, umulig kunne ha noen hensikt!
Johanne og datteren Inger Agerskov, fotografert i 1922. Fotografi fra Inger Agerskovs private fotosamling.
Inger Agerskov fotografert i 1925. Fotografi fra hennes private fotosamling.

VmL-bevegelsens historie: Splittelse og uforsonlige motsetninger!

 

Som jeg har påvist i andre artikler på denne websiden, så har like siden 1930-årene, hele det danske VmL-miljøet vært herjet av uforsonlige og bitre personkonflikter. Det samme gjelder i dag, og overalt hvor ulike VmL-tilhengere har forsøkt å få i stand et samarbeid, f eks i forskjellige diskusjonsfora på internett, så har det endt med personlige stridigheter og uforsonlige motsetninger. I min tro på åpenhet og kommunikasjon på tvers av ulike oppfatniner, fortsatte jeg i en periode å sende e-mailer til noen av disse gruppene, der jeg var blitt uønsket, deriblant til VmL Forlag, og jeg inviterte dem også til å inngå i et samarbeid med meg på mitt VmL-historikk forum på det danske groupcare. Jeg fortsatte å opprettholde forbindelsen helt til jeg en dag mottok en fellesmail, undertegnet av en rekke VmL-tilhengere i Danmark, deriblant av VmL Forlag, hvor det sto klart og tydelig at de i fremtiden ikke ønsket å motta noen e-mail fra meg. Alt dette fordi jeg på noen områder vedrørende VmL ikke delte deres oppfatninger.

 

Dette uhyggelige fenomenet skyldes, slik jeg ser det, den samme eteropptegnelsen som inspirerte forfatteren av bispebrevet, og spesielt den onde utstråling som utgår fra den blasfemiske påstand at Gud, om ikke menneskene aksepterer sannheten i VmL, vil avbryte kontakten med dem. Denne tankeinspirasjon var Johanne Agerskov tydelig rammet av da hun i stedet for å lytte til sin kjære venn Chr Jørgensens innvendinger mot Bispebrevet allerede kort tid etter utgivelsen i februar 1938, brøt all kontakt med ham, og meddelte ham at alle hans fremtidige brev ville bli returnert uåpnet. Hun avskar seg altså for all fremtid fra enhver mulighet til å komme til forståelse med ham. Eteropptegnelsen inspirerte garantert også bestyrelsen i Selskabet til VmLs Udbredelse da de fikk Chr Jørgensen frosset ut av Selskabet, og da de beskyldte noen av medlemmene for å være skyld i at de selv ikke sendte noe brev til bispene, og for å ha sviktet VmL i det avgjørende øyeblikk, og nærmest oppfordret de aktuelle medlemmene til å melde seg ut.

 

Men også i dag skjer nøyaktig det samme. Dersom man ikke kan si seg enig i en felles oppfatning, blir man brått "ikke-eksisterende" for hele grupper ev mennesker. Det er typiske for mørket at det raskt forårsaker en oppdeling i "oss" og "dem" i de grupper av mennesker der de får innpass. Akkurat som med de Eldste da de falt for mørket. Det første som skjedde, var at de begynte å betrakte seg som en eksklusiv gruppe, de utvalgte - de som forvaltet den "rette tro". Kravene til lojalitet står over alt annet i en slik gruppe, og derfor falt også alle de eldste, for hvem ønsker å bli stående utenfor alene, utstøtt av alle? Jeg har selv opplevd hvordan mennesker som i det ene øyeblikket omtalte meg som en god og nær venn, i neste øyeblikk betraktet meg som en utstøtt "fiende", da jeg ikke kunne underkaste meg den felles "tro", og som etter bruddet ikke har vekslet et eneste ord med meg. Ikke et livstegn!

 

Før sin død i 1946 fikk Johanne Agerskov Børge Brønnum og to andre menn til å brenne alle hennes fotografier, med den begrunnelse at hun fryktet å bli gjenstand for persondyrkelse. Selv mener jeg å se igjen den samme logikken som i Bispebrevet i hennes tilintetgjørelse av bildene – fordi menneskene ikke tok imot VmL, ønsket hun å bryte forbindelsen til dem, altså utslette sitt menneskelige jeg, og brenne alle bilder av seg selv. Johanne skrev flere steder at hun syntes at menneskene egentlig ikke fortjente VmL, og at hun selv ikke arbeidet for menneskeheten, men utelukkende for de yngste. Og i sitt åpne brev til Årsmøtet i Selskabet i 1936, ba hun medlemmene forstå at hun ingen åndelig inspirasjon kunne få av å delta på et møte med andre VmL-tilhengere. Hun hadde trukket seg bort fra sine medmennsker og var på det nærmeste isolert.

 

Jeg kjenner til at flere VmL-tilhengere får en form for ubehagsfølelse og angstfornemmelse av å se fotografier av Johanne Agerskov, og dette mener jeg må tilskrives eteropptegnelsens fortsatte virkning på deres tanke- og følelsesliv.

  

Men kan vi ikke gjøre noe med denne tragiske situasjon? Jo selvfølgelig! Vi kan begynne i dag, i alt vi foretar oss i forhold til andre mennesker som tror på VmL, å ikke følge eteropptegnelsens logikk, og i stedet på alle områder å gå mot eteropptegnelsens tankeinspirasjon. For bare på den måten kan man i følge VmL svekke eteropptegnelsens kraft. Og om et tilstrekkelig antall mennesker går mot eteropptegnelsens tankepåvirkning, vil den til slutt bli så svekket, at Gud og de yngste kan lede dens onde utstrålinger vekk fra jorden, eller helt fjerne den. Dette fenomenet fortalte Johanne Agerskov om i et av sine brev til pastor Wemmelund, gjengitt i en av hennes copibøker.

 

På denne bakgrunn har jeg gjort noen vesentlige grep: Jeg har personlig reist til Danmark flere ganger og oppsøkt Johanne og Michael Agerskovs etterkommere, og hos dem funnet en mengde fotografier, brev og andre dokumenter, og alt dette har jeg gjort offentlig tilgjengelig på alle de måter jeg rår over! Med dette har jeg forsøkt å ”gjenopprette” forbindelsen mellom lysets midlere på jorden, menneskene Johanne og Michael Agerskov og menneskeheten. Denne forbindelsen ble brutt da Johanne Agerskov, på tankeinpirasjon fra mørket, tilintetgjorde bildene av dem alle, og trakk et mørkets slør over alle de som hadde vært involvert i fremkomsten av VmL i den jordiske verden. Mesteparten av hennes etterlatte papirer forvaltes i dag av VmL Forlag, som nekter ethvert innsyn fra utenforstående i hennes arkiverte papirer. Så der er det for tiden ikke meget å hente, dessverre. Men vi bør ha som mål at alt som vedrører fremkomsten av VmL må gjøres offentlig tilgjengelig for forskning og undersøkelser. Enhver som måtte ønske å forske i VmL må helt fritt få tilgang til alt tilgjengelig historisk materiale! Alle forsøk på å tilintetgjøre, skjule, unndra fra offentligheten, nekte innsyn i o s v er mørkets gjerninger, og tjener kun til å tiltrekke mørket og gjøre eteropptegnelsen sterkere, og forsinke utbredelsen av VmL til større deler av befolkningen. Åpenhet om de faktiske forhold tiltrekker lyset - destruksjon, brenning og fortielse tiltrekker mørket!

 

Det har, slik jeg ser det, aldri vært lysets mening at VmL ikke skulle kunne knyttes til noe menneske, men kun tale for seg selv. Hadde dette vært Johanne og Michael Agerskovs oppdrag, hadde de selvsagt fått beskjed om å utgi VmL anonymt. Så nei, det skulle tydelig fremgå at VmL var fremkommet gjennom menneskers samarbeid med lyset - bønnen for Ardor var bedt av mennesker, inkarnert på jorden som alle vi andre! Og ved sine liv, skulle Johanne og Michael Agerskov innestå for sannheten av VmL, og det samme gjaldt for lysets øverste leder av arbeidet, som på siste side i verket, signerte VmL med sitt navn fra sin siste inkarnasjon, Rasmus Malling-Hansen. Samtlige av disse mennesker var utvalgt av Gud for å gjennomføre den store oppgaven å gjøre lysets og Guds sannheter kjent på jorden. De var alle mennesker som i sitt edle vesen innehadde de høyeste idealer - de var noble i sin fremtreden, alltid sannferdige og imøtekommende, og i sin livsgjerning viste de en hengivenhet og tillit til Gud og det gode i mennesket, som kun kan inngi den dypeste respekt og troverdighet. Men som alle de yngste som har vært inkarnert på jorden, så ble også Johanne og Michael Agerskov satt under angrep fra mørket og de eldste, men det hviler ingen skam eller skyld over dem for at de på noen områder ble beseiret av mørket - det blir vi alle - og Gud bebreider ingen for dette - for Han, av alle, kjenner mørkets grusomme makt.

 

Så dessverre lyktes det mørket, gjennom Ardors eteropptegnelse å sikre seg kontrollen over VmL. Sakte men sikkert kom alle de impliserte inn under innflytelsen av hans eteropptegnelse, som hadde som siktemål å gjøre Danmark uegnet til å motta VmL. Og han lyktes fullt ut – å skape splittelse mellom VmL og kirken, innad blant VmL-tilhengerne, mellom Johanne Agerskov og hennes venner - og til slutt kronet mørket seieren ved å få Johanne Agerskov til selv å utgi Ardors tanker og utgi dem for å være lysets, og til å forsøke å utslette minnet om seg selv og sin familie fra jordens overflate for all ettertid.

 

Men heldigvis - det lyktes kun midlertidig å stanse VmLs utbredelse. Lyset vil alltid seire til slutt!

 

Men da må vi som elsker VmL, bruke lysets metoder når vi ønsker å gjøre VmL kjent. Ikke forsøke å bekjempe hverandres ulike oppfatninger, ikke kreve av hverandre at man skal underkaste seg spesielle synspunkter, ikke true eller forsøke å presse noen til å gå mot sin samvittighet eller til å ikke følge sin frie vilje. Jeg vet f. eks at den personen som først lokaliserte bildene av Johanne og Michael Agerskov i billedarkivet til Det Kongelige Bibliotek, på grunnlag av sin samvittighet og sin frie vilje ønsket å gjøre bildene tilgjengelig blant VmL-tilhengere, men han ble av en person med stor autoritet overtalt til å tilintetgjøre sine kopier, og ble også bedt om å avgi et løfte om at han ikke skulle oppbevare bilder av dem i sitt hjem. Dette vet jeg fordi jeg på den tiden kommuniserte meget nært med de angjeldende personene. I mine øyne er dette et eksempel på at bildene, som på dette tidspunkt kunne ha kommet under lysets kontroll, basert på finnerens frivillige fremdragelse av dem, igjen kom under kontroll av mørket, da finneren ikke fullt ut valgte å følge sin egen frie vilje, men underkastet seg en sterkere persons vilje. Det er ikke lett å gå mot et slikt utilbørlig press fra en person med stor autoritet - men hvor ofte har ikke det skjedd opp gjennom historien? Sterke lederskikkelser f eks innen kirken har, under trusler om hva slags grusomheter som kan komme til å skje, tiltvunget seg makt over dem som har hatt tillit til dem. I VmLs tilfelle, er noen helt uskyldige fotografier av noen historiske personer blitt til livsfarlige objekter, som kan utløse de frykteligste hendelser - nærmest å ligne med udetonerte bomber.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo 01.04.07
Sverre Avnskog

I 1939 ønsket bestyrelsen av Selskabet til VmLs Udbredelse å sende et brev til alle landets bisper, der de påsto at den kristne Gud ikke kunne besvare noen bønner om fred, da han var et ikke-eksisterende vesen. Bestyrelsen ville ha medlemmenes underskrift på brevet, og mente det var deres plikt å underskrive. Men mange av medlemmene reagerte på formuleringen om den kristne Gud, og ønsket ikke å skrive under. Dette resulterte i at bestyrelsen ikke sendte brevet til bispene likevel, men i stedet sendte ut et brev(avbildet til venstre) til medlemmene, der de uttrykte sin store skuffelse over dem som hadde "sviktet" i det avgjørende øyeblikk, og hvor de stilte spørsmålstegn ved hvorfor disse overhode var medlemmer av selskabet. I følge betyrelsen måtte de som hadde "sviktet" VmL bære skylden for at brevet til Bispene ikke ble sendt. Copyright: Det Kongelige Bibliotek. Til høyre, et bilde av et av medlemmene i bestyrelsen av Selskabet til VmLs Udbredelse, Sigurd Folmer-Hansen og hans kone, fotografert av Inger Agerskov i 1931. Foto: Privat

Jeg vet at innen flere kretser i Danmark venter man nå på at en eller annen "katastrofe", planlagt av Ardor, skal ramme VmL, som en følge av at jeg har offentliggjort bilder av Johanne og Michael Agerskov. Vel, vi får kun vente og se. Selv har jeg valgt å følge min egen samvittighet og min egen frie vilje på alle punkter, og jeg vil i den forbindelse gjerne referere til en drøm jeg hadde for ikke lenge siden:

 

I drømmen var jeg, sammen med min kone og hennes mor, invitert i Johanne Agerskovs fødselsdag. Vi møttes ved ankomsten av Johanne og hennes døtre(i drømmen hadde hun mange døtre) ved inngangen til deres vakre hus, og de var alle kledd i meget smukke, hvite kjoler, i 30-talls-stil, og fra deres skikkelser strålte det et vakkert, hvitt lys. Johanne ønsket oss hjertelig velkommen, og jeg ga henne en gave. Hun så på gaven, takket meg med stor vennlighet, og fortalte meg at gaven var mye mer unik og verdifull enn jeg selv var klar over.

 

Lyder dette som en advarsel om at jeg har vært ledet av mørket, når jeg har søkt etter historiske vitnesbyrd som kan dokumentere Johanne og Michael Agerskovs liv? Tyder ikke heller drømmen på at lyset på alle måter verdsetter det arbeidet jeg har gjort med å fremdra alt det skjulte historiske materialet vedrørende Johanne, Michael og de andre? Og det at drømmen er befolket, foruten meg selv, utelukkende av kvinner, tar jeg som en bekreftelse på at det har vært den kvinnelige urkraft, min tanke og min intuisjon som har vært mitt fremste hjelpemiddel for å forstå hva som egentlig har foregått.

 

Medlemmer av VmL Forlag har også en egen webside, som sies å skulle samle alle VmL-tilhengere! Jeg er meget takknemlig for at de har villet ta inn en artikkel fra meg om Rasmus Malling-Hansen. Men Johanne Agerskov får jeg dessverre ikke lov til å skrive om på deres nettsted, dersom jeg ikke lydig fremstiller henne som et ufeilbarlig medium. Jeg har sendt dem en av mine artikler om mitt syn på Bispebrevet, hvor jeg på en meget grundig måte har dokumentert sannsynligheten av at Johanne Agerskov på slutten av sitt liv ble ført bak lyset av en av de søvnfrigjorte eldste. Denne artikkelen, som utelukkende bygger på grundig forskning og langvarige studier av Johanne Agerskovs egne skrifter, er uønsket på dette nettstedet.

 

Selvfølgelig er de i sin fulle rett til å nekte å publisere mine artikler, men burde man da ikke fjerne fra hovedsiden den visjon som man tydeligvis selv ikke følger: "Skal samle alle på et felles grunnlag". Man kunne kanskje erstatte det med: "Skal samle alle som er enig med oss"!

 

Det som burde stå klinkende klart for enhver som ønsker å virke for utbredelsen av VmL, er at den dagen VmL blir kjent for et større publikum og pressen begynner å interessere seg for verket, så vil absolutt alt som vedrører Johanne og Michael Agerskov bli undersøkt med lys og lykter, og hvis det er noen som tror, at ikke alt som en gang skjedde, vil komme frem i lyset, så lever de i en verden av illusjoner. Ved å trekke et mørkets slør over Agerskov'enes liv, ved å arbeide aktivt for å skjule og forhindre andre fra å bringe frem opplysninger om de virkelige hendelsene fra deres liv, bidrar man kun til å forhindre at vi som elsker VmL kan få anledning til å være forberedt på hva vi kan komme til å bli stilt overfor. Er det virkelig noen som tror at man kan "true" kritiske journalister med Guds vrede og straffedom(slik jeg bl a har blitt truet med), til å ikke undersøke Johanne og Michael Agerskovs livslevned, og til å ikke rette et kritisk søkelys mot Bispebrevet og påstanden om at Gud kan tenkes å forlate menneskeheten for årmillioner? 

 

Hva skal vi svare, når andre sjokkerte troende spør oss: Tror dere virkelig på en Gud, som kan tenkes å forlate dere i flere millioner år?

 

Hvem i all verden vil ønske å tilslutte seg en religion, hvis Gud er så oppgitt, sliten og vred at han nå ikke orker mer av sine elendige skapninger, men ønsker å oppgi dem? 

 

Kan du se for deg et sannhetssøkende, troende menneske, i begeistring rope ut; "en Gud som er i ferd med å oppgi oss og forlate oss for årmillioner; det må være religionen for meg!!! Endelig har jeg funnet det jeg søker!"

 

Kan du se det for deg? Det kan ikke jeg, må jeg innrømme.....

To meget fine portretter av Michael Agerskov, tatt av hans datter Inger Agerskov, som var en meget dyktig fotograf. Hun var i mange år medlem av bestyrelsen for Selskabet til VmLs Udbredelse. Foto: Privat